Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι νόμοι 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157) περί κατάργησης κατωτέρων ορίων και 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160- πολυνομοσχέδιο) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαμόρφωσαν σήμερα την κατάσταση συμμετοχής σε διαγωνισμούς ως εξής:

1)Σχετικά με το Ν 4278/2014 τα κατώτατα όρια έχουν ήδη καταργηθεί από 04.08.2014. Συνεπώς εφεξής σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν ανεξαρτήτως καλούμενων τάξεων (κατώτατων ορίων) και ανεξαρτήτως από τις προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων (πρότυπα τεύχη) (σχετ. ΕΓΚ 13/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ)

2) Σχετικά με το Ν. 4281/2014, που θεσπίζει κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών, επισημαίνουμε ότι άμεσα ισχύει το άρθρο 157. Η ισχύς του άρθρου 157, με τίτλο «Εγγυήσεις» αρχίζει από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από την 8η Αυγούστου 2014. Έτσι σύμφωνα με την περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Αυτή την εγγύηση θα προσκομίζουν πλέον οι ανάδοχοι στις αναθέτουσες αρχές.

Σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς συνεπάγεται ολοσχερής κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καθώς και κατάργηση της δυνατότητας, σε περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή όταν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, ορισμού μεγαλύτερου ποσοστού εγγύησης μέχρι το 10 % του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Επίσης το ποσοστό 5% της εγγύησης είναι σαφές ότι προσδιορίζεται πλέον επί του ποσού της σύμβασης και όχι επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες /φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν κατά περίπτωση τα κάτωθι είδη εγγυήσεων:

-Εγγύηση συμμετοχής

-Εγγύηση καλής εκτέλεσης

-Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας – πλαίσιο

-Εγγύηση προκαταβολής

Επίσης προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες /φορείς μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν:

-Εγγύηση καλής λειτουργίας και

-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης

Στην παρ. 5 του άρθρ. 201, με τίτλο «Έναρξη ισχύος» ορίζεται ότι το άρθρο 157 εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης αρχίζει μετά τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι μετά την 8η Αυγούστου 2014.

Το πότε αρχίζει η διαδικασία ανάθεσης προβλέπεται στο άρθρο 37 του Νόμου, όπου για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των κοινοτικών Οδηγιών (άνω των 5.186.000 ευρώ) ορίζεται ότι ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις λοιπές συμβάσεις έργων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Επειδή οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις δεν αφορούν παλαιότερες διαδικασίες, η Ένωση υπέβαλε ήδη εγγράφως αίτημα προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών, κ.κ. Ν. Δένδια και Μ. Χρυσοχοίδη ζητώντας την άμεση εφαρμογή της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων και στις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Από τη Νομική Υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ

 

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS