Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ διενεργείται την 1η Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και των επαρχιών του Κράτους, κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων. Για να είναι εκλόγιμο μέλος του ΤΕΕ πρέπει:
  • Να μην έχει στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του και
  • Να μην έχει καταδικαστεί ούτε να είναι υπόδικος για αδικήματα

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορούν, κατά το χρόνο της θητείας τους, να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων σε περίπτωση που εκλέγονται οφείλουν να παραιτηθούν από τα ανωτέρω Διοικητικά Συμβούλια μέσα σε 8 μέρες από την ανακήρυξή τους ως επιτυχόντων στις εκλογές, αλλιώς θεωρούνται ότι αποποιήθηκαν την εκλογή τους.

Στις εκλογές η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του ΤΕΕ και η αδικαιολόγητη παράλειψή της συνεπάγεται την επιβολή της χρηματικής ποινής, εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών.

Με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Εργων, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα θέματα που αναφέρονται στη δημοσίευση της προκήρυξης των εκλογών, στον καθορισμό εκλογικών περιφερειών, στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στα ψηφοδέλτια, στην αναγραφή των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια και στον τρόπο που εκδηλώνεται η προτίμηση προς κάποιους απ' αυτούς, στην κατανομή των υπολοίπων σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για την κατάληψη έδρας, στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά νομούς ή περιφέρειες αντιπροσώπευση μέσα στον ολικό αριθμό εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή θέσεως από πρόσωπα που εγκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα όργανα ένεκα άλλης ιδιότητάς τους, στη μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή οργάνων των Περιφερειακών Τμημάτων από εκλογείς που ψηφίζουν εκτός της περιφέρειας του τμήματος, στον αριθμό των εκλογικών τμημάτων σε κάθε έδρα νομού και στη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, στη σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, στον τρόπο ανακήρυξης αυτών και γενικά στις δαπάνες, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και στην εξαγωγή του αποτελέσματός τους. Με όμοιο Π. Δ/γμα ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εποπτεία πάνω στη διενέργεια των εκλογών και στην αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται η αντικατάσταση ή αναπλήρωση με το νόμο αυτόν.

Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών μπορεί να μετατίθεται μέχρι πέντε μήνες κατ' ανώτατο όριο σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απ´ αυτόν δίμηνο συμπίπτει με το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των εκλογών των οργάνων του ΤΕΕ. Η μετάθεση του χρόνου των εκλογών, σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων, με την οποία μετατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες σχετικές λεπτομέρειες.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS