1. Μ.Ε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης
Μελετά τη σημασία έργων και γενικότερων επιλογών αναπτυξιακού χαρακτήρα εντεταγμένων ή μη στις γενικές χωροταξικές κατευθύνσεις του Νομού και για θέματα που δε αποτελούν ειδικό αντικείμενο άλλων Μ.Ε. Αποφαίνεται για τη σημασία προτεινομένων έργων ανάλογης σημασίας.
Επεξεργάζεται θέματα αρμοδιότητας Νομ. Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενό της.
Εξειδικεύει τις κατευθύνσεις γενικών χωροταξικών ή αναπτυξιακών μελετών και νομοθετημάτων και γνωμοδοτεί και προτείνει.
Συνεργάζεται με τους Ο.Τ.Α. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ή και πραγματεύεται θεμάτων σχετικών τους θεσμούς που τους αφορούν.

Μέλη:
Ν. Ρώσσης, Π.Μ.
Α. Λαβράνος, Π.Μ.
Σ. Σιούτης, Χ.Μ.
Π. Κατσαρού, Π.Μ.
Ν. Αναστασόπουλος, Μ.Μ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δ. Παναγιωτόπουλος, Π.Μ.
Λ. Κουρής,Π.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Κ. Σκούρτης

2. Μ.Ε. Παλιάς Πόλης και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Προκειμένου για την Παλιά Πόλη, η Μ.Ε. έχει ως αντικείμενο, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, όρων και περιορισμών δόμησης, διατήρησης κτιρίων και συνόλων, θέματα αρχιτεκτονικής γενικώς, τεχνικών υποδομών (δίκτυα συγκοινωνιακά, πάρκιγκ κ.λπ), καθορισμού χρήσεων και γενικώς θεμάτων επεμβάσεων τεχνικής φύσεως σ' αυτήν.
Επίσης έχει ως αντικείμενο ανάλογου χαρακτήρα θέματα διατηρητέων οικιστικών συνόλων (παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ) της υπαίθρου και μεμονωμένων κτηρίων της νέας Πόλης και του υπόλοιπου Νομού που έχουν ενδιαφέρον ως αρχιτεκτονικά έργα άλλων εποχών.
Η Μ.Ε. στα πλαίσια της δραστηριότητάς της συνεργάζεται με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο π.χ. ICOMOS.

Μέλη:
Κ. Λούμπος, Π.Μ.
Σ. Μπολέτσης, Π.Μ.
Σ. Βέργης, Α.Μ.
Ε. Παπαδοπούλου, Α.Μ.
Α. Κουρσάρη, Α.Μ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Α. Ρουβά, Π.Μ.
Α.Artuso, Α.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Α. Ρίγγας

3. Μ.Ε Περιβάλλοντος και Οικολογίας
Έχει ως αντικείμενο θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος - και κυρίως των υδατικών πόρων -, προστασίας βιοτόπων και οικοσυστημάτων, θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων. Δεν ασχολείται με θέματα προστασίας τοπίου και δομημένου περιβάλλοντος.

Μέλη:
Σ. Αρβανιτάκη, Α.Μ.
Γ. Χόφμαν, Π.Μ.
Π. Χαλμούκης, Μηχ. Περιβ.
Β. Δραγανίγος, Χ.Μ.
Μ. Δρu, Α.Μ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γ. Ασημάκος, Π.Μ.
Α. Τσιριμιάγγος, Μηχ. Εν. Πόρων

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: A. Κοσκινάς

4. Μ.Ε Επιστημονικών Θεμάτων (Πραγματογνωμοσυνών)
Έχει ως αντικείμενο επιστημονικά θέματα εφαρμογής και κυρίως ασχολείται με τις πραγματογνωμοσύνες. Προτείνει στη Δ.Ε τους πραγματογνώμονες για κάθε αιτούμενη περίπτωση, από την κατάσταση που τηρείται στο Τμήμα μας.
Παραλαμβάνει και ελέγχει - ως προς τη τήρηση των όρων σύνταξης - τις πραγματογνωμοσύνες και τις παραπέμπει στο ΤΕΕ για τη σχετική θεώρηση.
Η σύνθεσή της περιλαμβάνει οπωσδήποτε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς, έναν Αρχιτέκτονα, έναν Τοπογράφο, έναν Μηχανόλογο ή Ηλεκτρολόγο.

Μέλη:
Σ. Παγκράτης, Α.Μ.
Δ. Γουδέλης, Μ.Μ.
Σ. Μητσιάλης, Αγρ. Τοπ. Μηχ.
Δ. Δαλιάνης, Π.Μ.
Κ. Πανάρετος, Χ.Μ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δ. Απέργης, Π.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Ι. Θύμης

5. Μ.Ε Επαγγελματικών Θεμάτων
Έχει ως αντικείμενο επαγγελματικά θέματα κάθε τομέα ή ειδικότητας.
Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων ενώ δυο από τα μέλη της είναι υποχρεωτικά νέοι μηχανικοί.
Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται οι περισσότερες επαγγελματικές ιδιότητες [εργολάβος Δ.Ε, μελετητής Δ.Ε, Δημόσιος Υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας ιδιωτικών οικοδομικών έργων και κατασκευών].

Μέλη:
Δ. Καββαδίας, Αγρ.Τοπ. Μηχ.
Α. Ζολώτα, Α.Μ.
Δ. Ρίγγας, Μηχ. Η/Υ
Κ. Γουδέλη, Μ.Μ.
Κ. Πρίφτης, Π.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Γ. Σκλαβούνος

6. Μ.Ε Χωροταξικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Έχει ως αντικείμενο, θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικότερα πολεοδομικής οργάνωσης στο σύνολο του Νομού, όρων και περιορισμών δόμησης, θέματα αρχιτεκτονικής γενικώς, γενικά θέματα τεχνικών υποδομών (δίκτυα, συγκοινωνιακά, πάρκιγκ, κ.λπ), θέματα χρήσεων γης, μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.λπ.
Επίσης έχει ως αντικείμενο θέματα προστασίας δομημένου περιβάλλοντος και τοπίου.

Μέλη:
Σ. Μπιρμπίλης, Α.Μ.
Ν. Άνθης, Αγρ. Τοπ. Μηχ.
Α. Γουλής, Π.Μ.
Γ. Βούλγαρης, Π.Μ.
Α. Βλάχου, Α.Μ.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Κονταξή Ευαγγελία, Π.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Σ. Κοτσιμπού

7. Μ.Ε Θεμάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Έχει ως αντικείμενο να συνεισφέρει στην ενημέρωση για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα πλαίσια έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  των αρμόδιων φορέων, των μελών του Τμήματος, αλλά και του συνόλου των πολιτών. του Νομού.

 Επίσης έχει ως αντικείμενο, τη συνεργασία με τους Φορείς του Νομού (ΟΤΑ, κλπ), για την  υλοποίηση έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε: να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τους πολίτες, να υπάρχει παράλληλη αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών, να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ φορέων, να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να γίνεται ορθή χρήση των υποδομών ΤΠΕ.

Μέλη:
Α. Φλώρος, Η.Μ.
Κ. Οικονόμου, Μ.Η/Υ
Δ. Ρίγγας, Μ. Η/Υ
Ε. Χριστοπούλου, Μ. Η/Υ
Σ. Βερονίκης, Μ. Η/Υ
 Αναπληρωματικά Μέλη:
 Ν. Πρίφτης, Η.Μ.

Σύνδεσμος Δ.Ε.-Μ.Ε.: Ν. Τρίαντος

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS