Ανακοίνωση ΠΕΔΜΕΔΕ

Επισημαίνουμε προς τα μέλη μας για μία ακόμη φορά ότι μετά την εφαρμογή του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α'/2014) άλλαξε ο τρόπος υποβολής των εγγράφων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων και οι διακηρύξεις πρέπει να έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως (όπως ορίζει η Οδηγία 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Δεδομένου ότι αφενός, η βεβαίωση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς την Ένωσή μας είναι ιδιωτικό έγγραφο και αφετέρου ότι με τον ως άνω νόμο καταργούνται οι παράγραφοι 3 & 4 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α'/1999) ήτοι καταργείται η δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων διά υπευθύνου δηλώσεως, τονίζουμε ότι πλέον  η βεβαίωση της ΠΕΔΜΕΔΕ προσκομίζεται στους διαγωνισμούς είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS