Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση ΠΕΔΜΕΔΕ

Επισημαίνουμε προς τα μέλη μας για μία ακόμη φορά ότι μετά την εφαρμογή του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α'/2014) άλλαξε ο τρόπος υποβολής των εγγράφων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων και οι διακηρύξεις πρέπει να έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως (όπως ορίζει η Οδηγία 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Δεδομένου ότι αφενός, η βεβαίωση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς την Ένωσή μας είναι ιδιωτικό έγγραφο και αφετέρου ότι με τον ως άνω νόμο καταργούνται οι παράγραφοι 3 & 4 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α'/1999) ήτοι καταργείται η δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων διά υπευθύνου δηλώσεως, τονίζουμε ότι πλέον  η βεβαίωση της ΠΕΔΜΕΔΕ προσκομίζεται στους διαγωνισμούς είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS