Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΕ – Π.Τ Κέρκυρας

Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες.
Εφαρμογές – Εθνικά Παραρτήματα


 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον διήμερο για τους Ευρωκώδικες, οργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,   στις 26 και 27 Ιουνίου 2009, στη συνεδριακή αίθουσα της ΑΝΕΔΚ, στο Φαληράκι.
 
Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση των τεχνικών (μελετητών και κατασκευαστών)  και των Δημόσιων Αρχών για την υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας μετά το Μάρτιο του 2010 και οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Βέβαια, το κρίσιμο πρόβλημα στην εφαρμογή των Ευρωκωδίκων είναι η προσαρμογή του τεχνικού κόσμου στις νέες απαιτήσεις, η έγκαιρη μετάφραση των προτύπων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και η τελική θεσμοθέτησή τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκαν οι  Ευρωκώδικες που καλύπτουν το σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις ενισχύσεις υφισταμένων κατασκευών για σεισμικές δράσεις και τη γεωτεχνική έρευνα του εδάφους. Παρουσιάστηκαν επίσης τα μέρη που αφορούν στη θέσπιση των Ευρωκωδίκων και στην εφαρμογή τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες  χώρες καθώς και στις βάσεις σχεδιασμού των δομημάτων και στις δράσεις στις κατασκευές (EC-0, EC-1, EC-2, EC-6, EC-7, EC-8, EC-8/ΙΙΙ).

Οι εισηγητές – καθηγητές  Ε. Βιντζηλαίου, Σ. Δρίτσος, Μ. Καββαδάς, Κ. Τρέζος, Μ. Φαρδής, ο δρ. Π.Μ. Ν. Μαλακάτας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Μ. Χρονόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΠ – έκαναν παράλληλα αναφορές στους ισχύοντες σήμερα επί μέρους κανονισμούς, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές, ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι νέες διατάξεις.


Οι χαιρετισμοί

Οι εργασίες άρχισαν με τους χαιρετισμούς  του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Τμήματος κ. Σπύρου Κορωνάκη, του Αντιδημάρχου Τ.Υ. κ. Γιάννη Μάμαλου και του π. Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κώστα Βλάσση, ο οποίος
αφού ευχαρίστησε τους εισηγητές, στάθηκε στην πολύχρονη και ιδιαίτερη σχέση ορισμένων από αυτούς με το Π.Τ., στην άμεση ανταπόκρισή τους στις προσκλήσεις και στην ενεργό στήριξη του Περιφερειακού Τμήματος.   

Οι εργασίες

Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σύντομη περίληψη των βασικών εισηγήσεων του διημέρου:

Μ. Φαρδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέσπιση των Ευρωκωδίκων και Εφαρμογή τους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες  Χώρες.

Η εφαρμογή των 60 περίπου Ευρωκωδίκων ως Ευρωπαϊκών Προτύπων είναι υποχρεωτική στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάρτιο 2010. Τότε οι χώρες-μέλη πρέπει να αποσύρουν τα Εθνικά τους  Πρότυπα που έρχονται σε οποιαδήποτε αντίθεση με κάποιον Ευρωκώδικα. Οι Ευρωκώδικες θα χρησιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βάση των προδιαγραφών για τα δημόσια έργα, και θα συνιστώνται για τα ιδιωτικά. Για να επιτρέπεται στις χώρες-μέλη να ασκήσουν το δικαίωμά τους να επιλέγουν τη στάθμη ασφαλείας, λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας σε διάρκεια και οικονομικότητας των κατασκευών, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της εναρμόνισης των κανόνων σχεδιασμού και της Ενιαίας Αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, υπάρχει στους Ευρωκώδικες το σύστημα των “Εθνικά Προσδιορίσιμων Παραμέτρων”. Αυτές είναι μεταβλητές που δίνονται στον Ευρωκώδικα ως σύμβολο, κατηγορία, ή εναλλακτική μέθοδος (προσομοιώμα) υπολογισμού. Οι επιτρεπόμενες εναλλακτικές κατηγορίες ή μέθοδοι υπολογισμού περιγράφονται πλήρως στον Ευρωκώδικα και δίνεται σε σχετικές σημειώσεις η σύσταση για το ποιά να χρησιμοποιείται. Για τις “Εθνικά Προσδιορίσιμες Παραμέτρους” μορφής συμβόλου, συχνά δίνεται επιτρεπόμενο πεδίο τιμών, πάντοτε δε σε σημείωση η συνιστώμενη τιμή. Τα κράτη-μέλη ασκούν τα δικαιώματα επιλογής τους μέσω των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων. Δεν επιτρέπεται η υιοθέτηση, μέσω του Εθνικού Προσαρτήματος, εθνικών κανόνων, αντί αυτών του Ευρωκώδικα.

 Νίκος Μαλακάτας, Δρ ΠΜ, Πρόεδρος Επιτροπής CEN /TC250/SC1

ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων και ΕΝ 1991: Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Τρόπος εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας. Μεταφράσεις – Εθνικά Παραρτήματα


Γίνεται συνοπτική αναφορά στη δομή και στο περιεχόμενο του ΕΝ 1990 «Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων (φερουσών κατασκευών)», ο οποίος αποτελεί και τον βασικό Ευρωκώδικα που περιέχει τις γενικές αρχές σχεδιασμού, κάνει διάκριση μεταξύ «αρχών» και «κανόνων εφαρμογής», βασίζεται στην έννοια των «οριακών καταστάσεων» (αστοχίας, λειτουργικότητας) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών, εμπεριέχει δε τους θεμελιώδεις συνδυασμούς δράσεων για τους ελέγχους των οριακών καταστάσεων.

Παρουσιάζονται επίσης πολύ συνοπτικά τα περιεχόμενα και τα βασικότερα σημεία των Μερών του ΕΝ 1991, με έμφαση κυρίως στο Μέρος 1-1 και δευτερευόντως στα Μέρη 1-3, 1-4 και 1-5, δηλαδή σε δράσεις/φορτία σε κτίρια οφειλόμενα σε ίδια βάρη, επιβαλλόμενα φορτία (τα μέχρι σήμερα αποκαλούμενα «κινητά»), χιόνι, άνεμο και θερμοκρασιακές μεταβολές.

Τέλος, γίνεται μνεία της υπό εξέλιξη διαδικασίας ενσωμάτωσης των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας, καθώς και του ιδιαίτερου ρόλου των Εθνικών Προσαρτημάτων.

Ε. Βιντζηλαίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Π.Μ, Ε.Μ.Π.
(Εκκρεμεί)

 Κώστας Τρέζος, Επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π.


Ευρωκώδικας EΝ 1992-1-1: Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα.

Ο Ευρωκώδικας 2 αφορά τις κατασκευές από σκυρόδεμα. Αποτελείται από τρία Μέρη (1, 2 και 3) τα οποία αφορούν αντιστοίχως τα κτήρια, τις γέφυρες και τις υδατοδεξαμενές. Ειδικότερα, για τα κτήρια (Μέρος 1) εκτός από το γενικό μέρος (Μέρος 1.1) υπάρχει και το Μέρος 1.2 που αφορά τον σχεδιασμό των κτηρίων έναντι πυρκαγιάς. Στην διημερίδα έγινε αναφορά στο μέρος 1.1 του Ευρω¬κώδικα 2 (EC2). Σε γενικές γραμμές ο (EC2) έχει πολλές ομοιότητες με τον ΕΚΩΣ (συμβολισμοί, έλεγχοι αστοχίας και λειτουργικότητας με μικρές τεχνικές διαφορές) αλλά και σημαντικές διαφορές. Η κυριότερη διαφορά είναι ότι ο EC2 δεν περιέχει Α/Σ διατάξεις και για την εφαρμογή του στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικός και ο Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικά). Ο EC2 αναφέρεται και στην προκατασκευή, στην προένταση, στο ελαφροσκυρόδεμα και στο άοπλο σκυρόδεμα.


Χ. Γαντές, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. - Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 - Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
Στην εισήγηση αυτή γίνεται μια συνοπτική ανασκόπηση του Ευρωκώδικα EΝ 1993 περί σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, ενόψει της επικείμενης υποχρεωτικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων και στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης γίνεται απλή αναφορά στα μέρη του Ευρωκώδικα 3. Στο δεύτερο και κύριο μέρος αναπτύσσονται οι βασικές αρχές του κανονισμού. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: (i) Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα, (ii) Ποιότητες δομικού χάλυβα, (iii) Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά, (iv) Ευπάθεια σε λυγισμό – Μορφές λυγισμού, (v) Έλεγχοι, (vi) Κατάταξη διατομών και (vii) Μέθοδοι στατικής ανάλυσης. Στη συνέχεια αναφέρονται επιλεκτικά κάποιοι βασικοί έλεγχοι από τα δύο μέρη του Ευρωκώδικα 3 που κρίνονται ως τα σημαντικότερα για κοινά οικοδομικά έργα και συγκεκριμένα από το μέρος EN 1993-1-1 (Γενικές αρχές) και από το μέρος EN 1993-1-8 (Συνδέσεις).

Μιχάλης Καββαδάς,  Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΝ 1997: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός

Ο Ευρωκώδικας 7 εστιάζεται στις αρχές του γεωτεχνικού σχεδιασμού των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων για την εναρμόνιση των μεθόδων σχεδιασμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αποτελεί λεπτομερές εγχειρίδιο σχεδιασμού των έργων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει ένα ενιαίο τρόπο μελέτης των γεωτεχνικών έργων του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα προς το σύστημα των Δομικών Ευρωκωδίκων ενώ, ταυτοχρόνως, επιτρέπει σε κάθε χώρα να επιλέξει τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας των γεωτεχνικών έργων μέσω των Εθνικών Προσαρτημάτων.
Με τον Ευρωκώδικα 7 εισάγονται αρκετές νέες έννοιες και διαφορετικοί τρόποι ελέγχου της ασφάλειας των έργων (μέσω των χαρακτηριστικών τιμών και των επιμέρους συντελεστών) για τα οποία υπάρχει περιορισμένη εμπειρία εφαρμογής. Συνεπώς, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα για την εξοικείωση των Μηχανικών στην εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7.


Μιλτιάδης Χρονόπουλος, ΠΜ, Επιστημ. Συνεργάτης ΕΜΠ
Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
(Εκκρεμούν)

Μετά τις εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε συζήτηση ενώ οι εισηγητές δέχθηκαν - και απάντησαν - πολλές ερωτήσεις.
 
Τα κείμενα των εισηγήσεων του διημέρου δημοσιεύονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Τμήματος, http://lib.teekerk.gr/handle/lib.teekerk.gr/190   και διατίθενται σε CD, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων (26610-30058 / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 
 
Επιμέλεια: Νίκος Ελύτης

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS