Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Μηχανικών


Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η νέα ημερομηνία λήξης της,  είναι η 30η Νοεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής...

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:

     -Nα είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
     -Nα λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
     -Nα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
     -Nα διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
     -Nα έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
     όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Μηχανικοί, Ιατροί, Οδοντίατροι,Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

35.000 €

28.000 €

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι, Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €


Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.


Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ)

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ιατροί, Οδοντίατροι

10.000

40.000

6.250

25.000

Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

8.000

16.000

5.000

10.000

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Συμβολαιογράφοι κλπ

6.000

10.000

3.750

 

Ποσοστό Επιχορήγησης

     Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
     Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
     Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

 

Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη, τα Παραρτήματά της, οδηγό υποβολής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS