Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4495/2017

Υποβάλετε το ερώτημα σας σχετικά με το Ν.4495/2017, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Υποβολή

 

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ με την απόφασή της με αριθμό ΔΕ/2016/Σ14/06/19.07.2016, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή διπλωματούχων μηχανικών- ενεργειακών επιθεωρητών σε Ομάδα Εργασίας του Π. Τμήματος, στο πλαίσιο της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε Κέρκυρας και του ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων», η οποία έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας.

 

Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας όπως ορίζεται από τη σύμβαση θα είναι:

 1. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων των δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας  και του  Δήμου Κέρκυρας (Κτίριο της Αντιπεριφέρειας,  3 Σχολικά Συγκροτήματα  καθώς και το κτίριο του ΕΑΚ).
 2. Εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των προαναφερόμενων δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας  και του  Δήμου Κέρκυρας.
 3. Καταγραφή των καταναλώσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – Δήμου Κέρκυρας.
 4. Καταγραφή  ενός ή δύο  κτιρίων - εγκαταστάσεων που κρίνονται ως ιδιαίτερα ενεργοβόρα (εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) που θα επιλεγούν από τη Περιφερειακή Ενότητα.
 5. Επεξεργασία, ανάλυση των στοιχείων καταγραφής και παρατήρησης και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 6. Συμμετοχή στη δημιουργία προτάσεων για την ενεργειακή πολιτική των Ιονίων Νήσων, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και εξοικονόμηση ενέργειας.

Στελέχωση Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας θα στελεχωθεί από 6 μηχανικούς (3 μηχανικοί με οικοδομικό-κτιριακό αντικείμενο και 3 μηχανικοί με Η/Μ αντικείμενο).

Δικαίωμα συμμετοχής

Έχουν τα μέλη του ΤΚ/ΤΕΕ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Δεν είναι υποχρεωτική η επιτυχία στις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών- Συνεκτιμάται όμως ως προσόν).

Επιλογή των μελών της Ομάδας Εργασίας

Για την αντικειμενικότερη και καλύτερη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας καταρτίζονται Ειδικά Κριτήρια Επιλογής. Αυτά αναλύονται παρακάτω:

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Να είναι Μέλος του ΤΕΕ
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 • Τεκμηριωμένη εξειδίκευση στους τομείς (διπλωματική εργασία, βεβαιωμένη ειδικευμένη εκπαίδευση-απασχόληση, κ.λπ.):
 • της ενεργειακής επιθεώρησης
 • της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
 • των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 • βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς:
 • διαχείρισης ενέργειας,
 • ΑΠΕ,
 • βιοκλιματικού σχεδιασμού,
 • Άριστη γνώση επεξεργασίας δεδομένων με λογιστικά φύλλα (Excel).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το σύνολο της εμπειρίας.

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταθέσει:

 1. Φωτοαντίγραφα Τίτλου/ων ΜΔΕ ή PhD που έχει/ουν αποκτηθεί από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας ή του εξωτερικού και έχει/ουν επίσημα αναγνωριστεί στη Χώρα.
 2. «Κατάσταση Εμπειρίας» η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:
  • τίτλος και σύντομη περιγραφή έργου
  • χρονικό διάστημα υλοποίησης
  • ρόλος του στο έργο
  • φορέας υλοποίησης του έργου.
 3. Κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και έχει συνάφεια με τα ζητούμενα προσόντα.

Σημείωση: Τόσο στο βιογραφικό όσο και στην κατάσταση εμπειρίας καλό θα είναι να προηγούνται ή να είναι διακριτοί οι τίτλοι και τα αντικείμενα απασχόλησης που είναι συναφή με τα ενεργειακά θέματα.

Η επιλογή των συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι θα στελεχώσουν την Ομάδα Εργασίας θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ.

 

Η διάρκεια της σύμβαση ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και το ποσό της αμοιβής ορίζεται σε 8.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ*, συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.teekerk.gr/επικαιρότητα/προσκλήσεις.html. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 29/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 .

 

Φάσεις Αξιολόγησης Υποψηφίων

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο (2) φάσεις.

 Α΄ Φάση

Οι υποψήφιοι, με δική τους ευθύνη ως προς την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.teekerk.gr/επικαιρότητα/προσκλήσεις.html.

Κατόπιν της υποβολής των στοιχείων από τους υποψηφίους ανακοινώνεται προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΚ/ΤΕΕ.

Η ειδοποίηση της δημοσιοποίησης του προσωρινού Πίνακα θα γίνει μέσω αποστολής e-mail στους υποψηφίους και η ανάρτηση του θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΤΚ/ΤΕΕ.

 

Β΄ Φάση

Σύμφωνα με τον Προσωρινό Πίνακα αξιολόγησης καλούνται οι προσωρινά επιλεγέντες να υποβάλουν στο ΤΚ/ΤΕΕ τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα δηλούμενα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Ειδικά Κριτήρια Επιλογής

Σχετική Μεταπτυχιακή ή άλλη εξειδίκευση

 ΜΕΑ/ΠΕΑ Κτιρίων τριτογενούς τομέα

Εμπειρία στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον"

Εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ <10 έτη

Μονάδες: 0 έως 30

Μονάδες: 0 έως 50

Μονάδες 0 έως 10

Μονάδες 0 ή 10

 

(Μονάδα Μέτρησης: Πλήθος και Εμβαδό)

(Μονάδα Μέτρησης: Πλήθος)

 

30 Μ Διδακτορικό

20 Μ ΜΔΕ

10Μ Άλλη εξειδίκευση

0-10 Μ ΜΕΑ

0-40 Μ ΠΕΑ

0-10 Μ

0 Μ ή 10 Μ

 

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, θα προκύψει ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης. Η δημοσιοποίηση του οριστικού Πίνακα θα γίνει μέσω αποστολής e-mail στους επιλεγέντες και με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΤΚ/ΤΕΕ.

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ζέτα Θεοχαροπούλου, Μ.Μ., τηλ. επικοινωνίας 26610 -30058.

 ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS